Privacybeleid

1. Kader
Vakantiewoning la ferme d’Arthur, met adres Rue des Loches 42,6890 Smuid, en eigendom van Bureau Carlé BV en Eline Van Impe BV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die het verwerkt.

Met deze verklaring wenst la ferme d’Arthur u te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen. Deze verklaring beschrijft onder meer de maatregelen die la ferme d’Arthur heeft genomen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van haar dienstverlening, onder meer middels het gebruik van haar website en social media pagina’s zoals Instagram.

La ferme d’Arthur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het voorgaande brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als La ferme d’Arthur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

La ferme d’Arthur
Rue des Loches 42, 6890 Smuid
E-mail: info@fermedarthur.be

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Bij een aanvraag tot reservatie bewaren wij uw contactgegevens d.w.z. naam, adres, telefoonnummer(s) en mail adres voor verdere administratieve afhandeling van de boeking.

 • Bij een bezoek aan de website van La ferme d’Arthur worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van la ferme d’Arthur bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan la ferme d’Arthur en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn worden deze door la ferme d’Arthur verwijderd. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik bij la ferme d’Arthur

3. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door La ferme d’Arthur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het verwerken van de aanvraag en verdere opvolging van de reservatie;

 • Het organiseren van de dienst na verkoop;

 • Het makkelijk toegankelijk maken van de website (aan de hand van cookies);

 • Communicatie voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld een nieuwsbrief);

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

4. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?
Wij beschikken over de persoonsgegevens via een aanvraag tot reservatie.

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegeven?
De gegevens worden niet met derden gedeeld.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegeven?
Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. (maximum 5 jaar). Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens gewist zodra u uw toestemming intrekt. (unsubscribe)

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen.

La ferme d’Arthur garandeert dat de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen worden om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lafermedarthur.be. La ferme d’Arthur heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

8. Uw rechten
U hebt steeds het recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken

 • Aanpassing van de persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn

 • Uitwisseling van uw persoonsgegevens

 • Tijdelijke of definitieve stopzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Schrappen van uw persoonsgegevens

9. Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring ten allen tijde aanpassen en raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen.

10.Ons cookiebeleid
La ferme d’Arthur maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

Cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;

Cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: Google Analytics.

 11. Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

12. Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

La ferme d’Arthur
Rue des loches 42, Smuid
tel nr 0471385063 (tijdens kantooruren)
 info@fermedarthur.be

La ferme d'Arthur logo
Rue des Loches 42, 6890 Smuid
© 2023 La ferme d’Arthur, Alle rechten voorbehouden
NL